PLAXIS 3D TUNNEL

PLAXIS 3D TUNNEL là bộ chương trình phần tử hữu hạn được phát triển đặc biệt cho việc phân tích biến dạng và ổn định của các dự án đường hầm. Các phương thức nhập liệu bằng đồ họa đơn giản cho phép nhanh chóng tạo ra các mô hình phần tử hữu hạn phức tạp, cùng với các tiện ích kết xuất được mở rộng cho phép trình bày một cách chi tiết các kết quả tính toán. Bản thân việc tính toán được thực hiện hoàn toàn tự động và dựa trên các thuật toán bằng phương pháp số mạnh mẽ. Các khả năng này cho phép người mới sử dụng có thể làm việc với chương trình chỉ sau vài giờ huấn luyện.