PLAXIS 3D FOUNDATION

PLAXIS 3D FOUNDATION là chương trình phần tử hữu hạn ba chiều được phát triển đặc biệt để phân tích các kết cấu nền móng, kề cả nền móng công trình biển. Chương trình bao gồm các tương tác nhập liệu bằng đồ họa, cho phép người sử dụng tự động tạo ra các mô hình phần tử hữu hạn phức tạp, cùng với các tiện ích kết xuất (cho ra kết quả) tiên tiến và các thủ thuật tính toán mạnh mẽ. Chương trình được thiết kế để người sử dụng có thể phân tích các công trình phức tạp chỉ sau vài giờ huấn luyện.