PLAXIS FLOW

PLAXIS FLOW là phần mềm dùng cho quá trình phân tích biến dạng và tính ổn định của những vấn đề lưu lượng nước dưới đất bão hoà và không bão hoà trong địa kỹ thật và thuỷ hải văn.