PLAXIS V8

 PLAXIS V8 là chương trình phần tử hữu hạn dùng để phân tích biến dạng và tính ổn định trong ngành địa kỹ thuật.